Cách sử dụng VNHAX + giả lập Smart GaGa | How to use VNHAX + GaGa - Hack PUBG Mobile

Breaking

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Cách sử dụng VNHAX + giả lập Smart GaGa | How to use VNHAX + GaGa

 

Bấm vào để tải phiên bản mới nhất vnhax GaGa

Click here to download lastest loader vnhax gaga

 
VIE

  • chép file com.tencent.ig.bin vào %AppData%\SmartGaGa\UserConfigs
  • xóa file com.tencent.ig.bin trong thư mục configs (SmartGaga\ProjectTitan\Engine\configs)
  • chép file ProjectTitan.exe và file vnhax-network-helper.exe vào thư mục Engine
  • chạy file ProjectTitan.exe để mở game


ENG 

  • Copy the com.tencent.ig.bin file to% AppData% \ SmartGaGa \ UserConfigs
  • delete the com.tencent.ig.bin file in the configs folder (SmartGaga \ ProjectTitan \ Engine \ configs)
  • Copy the ProjectTitan.exe file and the vnhax-network-helper.exe file to the Engine folder
  • Run the ProjectTitan.exe file to open the game

2 nhận xét: